Gümrük – Kaçakçılık Hukuku

Gümrük – Kaçakçılık Hukuku

Gümrük Kanununda kabahat teşkil eden bir eylemden kaynaklanması durumunda anılan Kanunun “Vergi Kaybına Neden Olan İşlemlere Uygulanacak Cezalar” başlıklı ikinci bölümünde yer alan 234, 235, 236, 237 ve 238 inci madde hükümleri tatbiki gerekmesine karşın; aldatıcı işlem ve davranışlar sonucunda ya da başka bir ifadeyle kasıt taşıyarak Gümrük vergilerinin kısmen veya tamamen ödenmediği durumlar suç teşkil etmekte ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasının konusunu oluşturmaktadır.

Bu makalede, konu, 5607 sayılı Kanun kapsamında tartışılacak olup kabahatler kısmının ayrı bir çalışma konusu olması gerektiği düşünülmektedir.

5607 sayılı Kanunun “Kaçakçılık Suçları” başlıklı 3 üncü maddesinde, 21 adet suç fiili tanımlanmaktadır. Söz konusu maddenin 19 uncu fıkrasında belirtilen suç ise, 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında “Eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu fıkra metni ile eşyayı gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye getirmek suç olarak tanımlanmış olmakla birlikte, suçun işlenmesine aldatıcı işlem ve davranış ön koşulu da getirilmiştir. Başka bir ifadeyle, tek başına eşyayı gümrük vergilerini kısmen veya tamamen ödemeden yurda sokmak kaçakçılık suçunu oluşturmamakta, bunun kasten yani aldatıcı işlem ve davranışlarla gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu noktada; kabahat olan işlemler için gümrük idaresince idari para cezası uygulandığı, buna karşın kaçakçılık suçlarının varlığının ve buna bağlı olarak cezasının tespitinin idarece değil mahkemece yapıldığının vurgulanması gerekmektedir.

Elbette, Anayasa’nın 125 inci maddesinin “İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmü gereği gümrük idaresince tebliğ edilen tahakkuk ve para cezaları kararları da yargı denetimine tabidir. Gümrük Kanunun 242 nci maddesinde yargı yoluna gitmeden önce izlenecek idari itiraz süreci açıklanmıştır. Buna göre Gümrük Müdürlüklerince tebliğ edilen gümrük vergileri ile para cezalarına karşı Bölge Müdürlüklerine, Bölge Müdürlüklerinin ret kararlarına karşı ise yargı yoluna başvurulabilmektedir. Sonuç itibarıyla; gümrük vergileri ve idari para cezaları kararları idari bir işlem konusu olsa da nihai olarak karara bağlanmaları da mahkemece sağlanmaktadır.